Softbank - 080-4667-7011 & 080-3691-9798

कसरी पैसा पठाउने

१. SMTJ-ZENITH जापान को तोकीएको फारम भरी आफ्नो एलीएन (Alien Card) को फोटो कपी (अगाडी र पछाड़ी) सहीत SMTJ-ZENITH को ठेगानामा पठाउनु होस । एलीएन कार्ड मा तपाईको भिसा अवधी सकीएको हुनु हुदैन । विध्यार्थी र डिपेनडेनट भिसामा रहनु भएका महानुभावहरुले एलीएन कार्ड को फोटो कपि फारम संग पठुउनु होला ।

२. SMTJ-ZENITH को सम्पर्क कार्यालय वा website www.zenithremit.com

बाट फारम प्राप्त गरी सदस्यता प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

३. SMTJ-ZENITH ले तपाईको ठेगानामा अन्य जानकारी सहित Remittance Starter Kit पठाउने छ । उक्त Remittance Starter Kit पाई सके पछि मात्र पैसा पठाउन सकिन्छ ।

४. सदस्यता कार्ड पाई सके पछि जापानमा आफ्नो पायक पर्ने Tokyo Mistsubishi – UFJ, Japan Post Bank, Mizuho Bank को कुनै पनि शाखा वा ATM बाट खातामा पठाउन चाहेको रकम र पठाउदा लाग्ने सेवा शुल्क थप गरी पठाउन सकीन्छ ।

५. पैसा जम्मा गरीसकेपछि SMTJ – Zenith Remit को Office मा फ़ोन गरी पैसा जम्मा गरेको जानकारी गराएर नेपालमा पैसा पाउने कोड नम्बर पाउन सकीनछ ।

Foreign Exchange (¥)

( : 080-4667-8010)
JPY 1 = NPR 0.997
NPR 100,000 = JPY 100,301
JPY 100,000 = NPR 99,700

Service Charge

¥ 1 - ¥ 30,000 = ¥ 500
¥ 30,001 - ¥ 1,50,000 = ¥ 1000
¥ 1,50,001 - ¥ 1,000,000 = ¥ 1500
JAPAN OFFICE
SMTJ TOKYO
9F Kinshicho City Building.
2-13-4, Kotobashi
Sumida-Ku, Tokyo 130-0022
Tel: (03) 6869-5585
Fax: (03) 3635-8625
SMTJ NAGOYA
Koisa Building, 7F.
4-2-10 Sakae, Naka-ku
Nagoya-shi, Aichi-ken 460-0008
Tel: (052) 265-9797
Fax: (052) 265-9595
SMTJ Roppongi
502 Imperial Roppongi 2 go-kan
5-16-52 Roppongi
Aichi-ken 460-0008
Minato-ku, Tokyo 106-0032
Tel: 03-6426-5311
Fax: 03-6426-5441
NEPAL OFFICE
ZENITH REMIT PVT. LTD.
Kathmandu Plaza, Kamaladi
Tel: +977-1-4168800/4168783
Fax: +977-1-4168724
Email: info@zenithremit.com
Web: www.zenithremit.com
© Copyright 2011. Zenith Remit. All Right Reserved. Powered byNepal Remit International